About Us

Upstart is a local youth development and empowerment project based in Grahamstown. It provides opportunities for high school learners with limited access to resources to participate in a variety of programmes and activities. 

Using various forms of media, Upstart fosters inter-school activities as a way of breaking down racial, cultural and language barriers, and developing leadership skills amongst young people. 

Focused initially on developing literacy skills through the production of a youth newspaper by the learners themselves, Upstart has grown well beyond this. A range of other activities have been added that all contribute to enhancing the well-being, life skills and opportunities of high school earners aged between 13 and 19. These activities provide them with insights and a sense of hope about possible futures in a context of poverty and unemployment, and introduces them to the unique potential of print, community radio and film to make their voices heard.

Upstart has clubs in 9 schools which meet on a weekly basis.

U-Upstart ngumbutho wolutsha omele ukuba uphuhlisa ngolwazi ophuma eRhini. Onikezela ngamathuba kubafundi bamabanga aphezulu nangezixhobo zemfundo nokuzibandakanya kwinqubo nemisebenzi eyohlukileyo.

Besebenzisa izinto zokusasaza indaba ezohlukileyo. U-Upstart ukhuthaza zonke izikolo ngemisebenzi yokulwa ubuhlanga, nobunzima kwezolwimi, kunye nokuphuhlisa ubunkokheli kulutsha.

Ingxile ekwandiseni izakhono zokufunda sisebenzisa iphepha eliveliswe ngabafundi balo, i-Upstart ikhule ukogqitha oku . Ingxenye yezinye inkqubo zethu zonke zihlanganiswe ekuphuhliseni intlalo yethu, izakhono zokuphila kwimpilo yomntana, izakhono zobomi, kunye namathuba abantwana abakwiminyaka elishumi elinantathu kunye neminyaka elishumi elinethoba. Ezi nkqubo zibanika indlela zokujongana ngqo nokubanika ithemba kwimiba efana nendlala, ukungaphangeli, siye sibazise ke kumathuba okubhala amaphepha, kwimifanekiso bhanya-bhanya nakwizikhululo zasekuhlaleni zonomathotholo, ukwenzela amazwi abo akwazi ukuviwa.

U-Upstart unamaqela kwizikolo ezisithoba, abadibana/ abahlala qho ngeveki.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s